ముందుగా చెల్లింపు ప్రకారం: ఉన్నప్పుడు న్యాయవాది ఒక