చట్టపరమైన వ్యక్తులుఈ వెబ్ అనుమతి అప్లికేషన్ యొక్క మరియు రాజధాని పన్ను లేదా పన్ను సదుపాయం సరిగా పన్ను సంస్థలు, పరిమిత బాధ్యత సంస్థలు మరియు సహకారపాల్గొనడం తగ్గింపులకు, ఇంటర్-బేసెల్ ఖండాల హాస్ మరియు అంతర్జాతీయ పన్ను లేదా ప్రత్యేక పన్ను పరిస్థితుల్లో. ప్రతి కమ్యూనిటీలు, ఏ ఇతర నియంత్రణ ముక్కు ఉపయోగించవచ్చు. కోసం పన్ను చెల్లింపు, మొత్తం పన్ను మాత్రమే వాయిస్ వ్యాప్తి నిర్ణయించబడతాయి పన్నులు, ఆధారంగా లాభం మరియు రాజధాని ముందు పన్ను వసూలు.