క్లియరింగ్ క్లియరింగ్ బయటకు అపార్ట్మెంట్ తొలగింపులు